آیا پودر ماهی به قدرت باروری مرغ مادر گوشتی کمک می کند؟

آیا پودر ماهی به قدرت باروری مرغ مادر گوشتی کمک می کند؟
با امیدواری صنعت مرغداری به بهبود نرخ جوجه ریزی در مرغ های گوشتی، محققین مطالعه و پژوهشی را انجام داده اند که تأثیر پودر ماهی را بر میزان تولیدمثل خروس ها و مرغ های مادر بسنجند. 

منبع و سر منشأ تحقیق 
یکی از محققین عنوان می کند که موضوع جوجه ریزی و زاد و ولد در صنعت مرغ گوشتی از مهم ترین موضوعات است اما تحقیقات اندکی در این زمینه صورت گرفته است. 
وی اذعان می دارد "طبق گزارشات بخش آماری وزارت کشاورزی ایالات متحد، میزان جوجه ریزی در بخش مرغ مادر گوشتی طی یک دهۀ گذشته کاهش داشته است. مشخصاً این مشکلی برای صنعت خواهد بود چرا که در سال 2022 میلادی، بیش از 10 میلیارد جوجه کشی گوشتی در ایالات متحد داشتیم. اگر جوجه ریزی را می توانستیم فقط 1 درصد افزایش دهیم، هر سال 100 میلیون جوجۀ گوشتی بیشتر داشتیم." 

تیم تحقیقاتی از یک سو، با توجه به تأثیر مثبت آنتی اکسیدان ها، امگا3 و امگا6 بر روی سلامت طیور و از سوی دیگر تأثیرات مثبت پودر ماهی که تا پیش از این نیز به عنوان مکمل در کارخانجات تولید خوراک مورد استفاده قرار می گرفت، تحقیق و آزمایشات خود را شروع کردند. هدف این بود که کیفیت و کمیت اسپرم خروس تغذیه شده با مکمل پودر ماهی را مورد ارزیابی قرار دهند. 

محققین با آزمایش بر روی دستۀ Aviagen Ross 308AP و تغذیۀ آنها با رژیم غذایی که حاوی 3.2 درصد پودر ماهی بود آنها را با گروه کنترل که رژیم غذایی متداول داشتند، مقایسه کرد. آنها نمونۀ اسپرم خروس های هر دو گروه را گرفتند. 

دوازده خروس در این آزمایش بودند و در چهار مرحله از آنها نمونه اسپرم گرفته شد. هنگامی که بر روی آنها بررسی شد مشخص شد که اسپرم در آن دسته از خروس هایی که با پودر ماهی تغذیه شده اند به میزان 1 میلیارد در هر میلی لیتر بیشتر شده و همینطور میزان تحرک و جنبندگی اسپرم نیز افزایش داشته و حجم منی نیز در مقایسه با گروه کنترل بیشتر شده است.  

این آزمایش بر روی خروس نژاد جنگلی (Jungle fowl) نیز صورت گرفت که در نمونه های بررسی شده مشخص شد میزان جنبندگی و تحرک اسپرم و همچنین حجم منی در مقایسه با خروس گروه کنترل بهتر شده؛ اما مجموع تعداد اسپرم خروس های گروه کنترل بهتر از گروه تحت آزمایش بود. 

به اعتقاد محققین، این پژوهش بین جیرۀ غذایی گروه آزمایش و کنترل تمایزات آماری خاصی نشان نداد اما به وضوح نشان داد که کیفیت و کمیت اسپرم در  خروس های تغذیه شده با پودر ماهی افزوده شده بهبود یافت و تأکیدی بود بر بهبود زاد و ولد در مرغ های مادر. 
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2024 ITPNews.com