اهمیت تغذیۀ گوساله

اهمیت تغذیۀ گوساله
تصویر:تغذیه گوساله
به گزارش خبر گزاری بخش بین الملل ITPNews:
محققین دانشگاههای Alberta و Guelph کانادا بر این باورند که تدابیر صنعتی امروزه به نحوی است که گوساله های تازه به دنیا آمده را از مواد مغذی حیاتی و لازم برای رشد دستگاه گوارش محروم می دارد.
Michael Steele استادیار تغذیۀ نشخوار کنندگان دانشگاه Guelph به همراه دستیارانش مطالعه و پژوهشی را انجام دادند که اخیراً در مجلۀ علمی Journal of Dairy Science به چاپ رسید.

در این پژوهش گوساله ها 2 ساعت پس از به دنیا آمدن، آغوز با نسبت 7.5 درصد وزن بدن دریافت کردند. از 12 تا 72 ساعت(پس از به دنیا آمدن)، 8 گوساله هر 12 ساعت به نسبت 5 درصد وزن بدنشان یکی از تغذیۀ مایع زیر را دریافت می کردند:
1-آغوز: شیر آغوز کامل بدون پاستوریزه.
2-مخلوط : نصف شیر آغوز، نصف شیر کامل.
3-شیر کامل : شیر کامل استاندارد، که بسیار نزدیک به تغذیۀ صنعتی است.

در این پژوهش یک ساعت پس از به دنیا آمدن به هر گوساله یک سوند ورید گردنی زده می شود تا مشکلی برای نمونه گیری های متعدد خون پیش نیاید.

محققین به تفاوت های بارزی در رشد روده ای گوساله ها برای آن دسته ای که آغوز و شیر مخلوط خورده بودند در مقایسه با آن عده که شیر کامل خوردند رسیدند که از آن جمله :
• بلندی پرز روده ای  آن دسته از گوساله هایی که با شیر کامل تغذیه شده بودند در مقایسه با آن دو گروه دیگر، به طور متوسط پرزهای رودۀ کوچک 1.8 برابر و در رودۀ بزرگ 1.5 برابر کوتاه تر بود. اما بلندی پرزها در اثنی عشر برای گوساله هایی که با شیر مخلوط تغذیه شده بودند 1.5 بار بلندتر از آن دسته از گوساله هایی بود که با شیر کامل تغذیه شده بودند.
• مساحت سطحی رودۀ کوچک در گوساله های تغذیه شده با شیر کامل 60 درصد کمتر از گروهی بود که با آغوز تغذیه شده بودند و 58 درصد کمتر از آن گروهی که شیر مخلوط دریافت کرده بودند. در رودۀ بزرگ، تغذیه با شیر مخلوط در مقایسه با شیر کامل، 54 درصد سطح بیشتری به وجود آورده بود.
محققین این گونه نتیجه گرفتند که تغذیۀ گوساله ها از روز دوم یا سوم با شیر مادر یا شیر بطری و یا ترکیب مساوی آغوز با شیر کامل (یا پودر شیر) به همان اندازۀ تغذیه با آغوز تا 3 روزگی ارزش های تغذیه ای و ایمیونولوژی برای گوساله به همراه خواهد داشت.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com