بررسی مقایسه ای عملکرد نژاد آرین با نژادهای راس 308 و کاب

بررسی مقایسه ای عملکرد نژاد آرین با نژادهای راس 308  و کاب
به گزارش خبر گزاری ITPNews:
بررسی مقایسه ای عملکرد نژاد آرین با نژادهای راس 308  و کاب در زنجیره تولید گوشت مرغ پیگیر طی سال های 1400 و 1401
به منظور بررسی عملکرد پرورشی نژاد آرین، بررسی مقایسه ای این نژاد با نژاد های راس 308 و کاب در زنجیره تولید گوشت مرغ پیگیر انجام شد که خلاصه نتایج آن در ذیل آورده شده است:
-    بررسی مقایسه ای نژاد آرین با نژاد راس 308 در زنجیره تولید گوشت مرغ پیگیر طی سال 1400
در سال 1400 مجموعا در 8 فارم مرغ گوشتی از مجموعه شرکت های اقماری زنجیره تولید گوشت مرغ پیگیر به صورت مقایسه ای، جوجه ریزی از نژاد آرین و نژاد راس 308 انجام شد که در مجموع 184800 قطعه مربوط به نژاد آرین و 685200 قطعه مربوط به نژاد راس 308 بود. میزان جوجه ریزی هر فارم در جدول شماره 1 آورده شده است.
جدول شماره 1- تعداد جوجه ریزی انجام شده در هر فارم بر اساس نژاد در سال 1400 (قطعه)

نام فارم

نژاد آرین

نژاد راس

بالاجاده

21,700

15,000

چهارده

35,500

30,000

سقرتپه

20,800

113,600

یک بهره برداران 91

15,800

160,000

سرکلاته

34,000

36,000

یک بهره برداران 92

17,000

161,080

کفشگیری

22,000

110,720

النگ

18,000

58,800

مجموع

184,800

685,200

به گزارش خبر گزاری ITPNews:
پس از اتمام دوره پرورش و بررسی نتایج کشتارگاهی، عملکرد پرورشی این دو نژاد در سال 1400 در جدول شماره 2 آورده شده است.

جدول شماره 2- جمع بندی مقایسه ای نتایج بدست آمده بر اساس نژاد در سال 1400

نژاد

جوجه ریزی

تراکم جوجه ریزی

سن کشتار

میانگین وزن

درصد تلفات

ضریب تبدیل

شاخص تولید

شاخص پیگیر

افت کشتارگاهی

آرین

184800

17.19

45.32

2.194

4.67

1.926

240

19

22.48

راس

685200

16.32

44.10

2.559

5.10

1.747

318

23

22.14

به گزارش خبر گزاری ITPNews:
بر اساس نتایج بدست آمده، تراکم جوجه ریزی، ضریب تبدیل و افت کشتارگاهی بیشتری در نژاد آرین نسبت به نژاد راس 308 در جدول شماره 2 مشاهده می شود. همچنین در نژاد راس 308 شاخص تولید و میانگین وزن بالاتر و سن کشتار، ضریب تبدیل و افت کشتارگاهی کمتر نسبت به نژاد آرین مشاهده می شود.

-    بررسی مقایسه ای نژاد آرین با نژاد کاب در زنجیره تولید گوشت مرغ پیگیر طی سال 1401
 در سه ماهه اول سال 1401 در 4 فارم گوشتی از مجموعه شرکت های اقماری زنجیره تولید گوشت مرغ پیگیر به صورت مقایسه ای، جوجه ریزی از نژاد آرین و نژاد کاب انجام شد که در مجموع 323950 قطعه مربوط به نژاد آرین و 201700 قطعه مربوط به نژاد کاب بود. میزان جوجه ریزی هر فارم در جدول شماره 3 آورده شده است.

جدول شماره 3- تعداد جوجه ریزی انجام شده در هر فارم بر اساس نژاد در سال 1401 (قطعه)

فارم

نژاد آرین

نژاد کاب

النگ

32,200

54,300

قزلی

53,800

59,000

کفشگیری

63,800

20,100

سدن

174,150

68,300

مجموع

323,950

201,700

به گزارش خبر گزاری ITPNews:
پس از اتمام دوره پرورش و بررسی نتایج کشتارگاهی، عملکرد پرورشی این دو نژاد در سه ماهه اول سال 1401 در جدول شماره 4 آورده شده است.

جدول شماره 4- جمع بندی مقایسه ای نتایج بدست آمده بر اساس نژاد در سال 1401

نژاد

جوجه ریزی

تراکم جوجه ریزی

سن کشتار

میانگین وزن

درصد تلفات

ضریب تبدیل

شاخص تولید

شاخص پیگیر

افت کشتارگاهی

آرین

323,950

16.68

46.53

2.48

5.85

1.92

261.01

20.24

23.22

کاب

201,700

17.52

44.48

2.59

7.46

1.80

301.25

23.56

22.14

به گزارش خبر گزاری ITPNews:
بر اساس نتایج بدست آمده، با توجه به اینکه نژاد آرین تراکم جوجه ریزی کمتر و سن کشتار بالاتری نسبت به نژاد کاب داشته است، در این نژاد میانگین وزن و شاخص تولید کمتر و ضریب تبدیل و افت کشتارگاهی بیشتر

گردآورنده : علی مهماندوئی
دکترای تغذیه طیور و مسئول کنترل کیفی واحد دان سازی پیگیر
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com